Editörün Seçimi

Medeni Kanunun 382. maddesi. Alacaklı haklarının başka birine devredilmesinin gerekçesi ve prosedürü

Anonim

Günümüzde hukuk, toplumdaki sosyal ilişkilerin en üst düzenleyicisidir. İnsanoğlunun bildiği diğer koordinatörlerde bulunmayan kilit özellikleri emmiştir. Hukukun üstünlüğünün her zaman var olmadığı belirtilmelidir.

Başlangıçta, insanlar arasındaki ilişkiler şiddet, din ve ideoloji tarafından yönetiliyordu. Ancak zamanla, sunulan tüm anlar tam bir verimsizlik gösterdi, çünkü etkilerini yalnızca sınırlı bir konu döngüsüne yaydılar. Buna karşılık, yasa toplu nedeniyle en yüksek popülaritesini kazanmıştır. Sonuç olarak, oldukça esnek bir yapı olması. Bu an, yasanın insan varlığının neredeyse tüm alanlarına nüfuz etmesine izin verir. Toplamda, sunulan faktörler tüm gezegendeki hukuki hukukun çılgınca gelişmesine yol açmıştır.

Bugüne kadar, yasal normlar hemen hemen bütün ilişkileri yönetir. Bu gerçek, sözleşmelerde açıkça ortaya çıkar - farklı konular arasındaki anlaşmalar. Ayrı bir yan sanayi sözleşmesi yasası bile var. İçinde bunlardan biri olan, çok sayıda ilginç kurum var. Basit anlamda, bu terim, alacaklı haklarının başkalarına devredilmesi anlamına gelir. Enstitünün eylemine, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 382. Maddesinde sunulan bir dizi özellik verilmiştir.

Medeni hukuk: kavram, özellikler

Oturumun kurumu medeniyetin bir parçasıdır. Bu bilim ve hukuk dalı bugüne kadarki en eskilerden biridir. Sonuç olarak, düzenlemenin sivil alanı eski Roma'da ortaya çıkmıştır.

Tabii ki, o günlerde endüstri bugünden başka özelliklerle donatılmıştı. Bununla birlikte, antik Roma ve modernliğin uygarlığı bazı yönlerden benzerdir. Örneğin, söz konusu atama her zaman biliniyordu. Hukuk endüstrisinin birçok karakteristik özelliğe sahip olduğu belirtilmelidir. Örneğin, kendine özgü özelliği, yasal ilişkilerin konularının tam eşitliğidir. Onlara kesinlikle aynı hak ve yükümlülükler verilir. Bu nedenle, her bir konunun yasal statüsü pratikte farklı değildir. Ek olarak, medeni kanun, bir tevdisel yasal düzenleme yönteminin varlığı ile de karakterize edilir. Diğer hukuk dallarında bu kadar belirgin bir konumu yoktur. Böylece, sunulan tüm anlar, medeniyeti ve kurumlarını karakterize eder.

Buna ne denir?

Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 382. Maddesi, daha önce belirtildiği gibi, bugün oldukça yaygın bir medeni hukuk kurumunun özelliklerini sunmaktadır. Bu durumda, söz konusu yasama, yasama yorumunda bulunamayan tamamen bilimsel bir isimdir. Yasal ve düzenleyici çerçevede, kurum kredi verenin haklarının diğer konulara devredilmesidir. Bu durumda, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 382'nci maddesi ile öngörülen bir neyin neyi oluşturduğuna dair mantıklı bir soru ortaya çıkmaktadır. En klasik teoriye göre, temsil edilen kurum, ilgili belge tarafından onaylanan bir şeyi talep etme hakkının gerçek bir imtiyazıdır. Sanat olduğu not edilmelidir. Medeni Kanun'un 382'si, klasik, yasal yapıdan biraz farklı bir yapı oluşturur. Hukukun üstünlüğü bize sözleşmeden doğan ilişkiden bahseder. Standart versiyonda atama, sadece hakların değil, mülkün de atanmasına izin verir.

Oturum nerede?

Enstitünün tamamen medeni bir kanun olmasına rağmen, benzerleri diğer hukuk dallarında bulunabilir. En çarpıcı örnek, uluslararası hukuktaki kapışmadır. Burada, bir bölge tarafından bir diğeri lehine bir bölge imtiyazını temsil eder ve bu da ilgili anlaşma ile onaylanır. Ancak, temsil edilen kurumun özelliklerini anlamak için, sanatın kilit noktalarını göz önünde bulundurmak gerekir. Medeni Kanun 382. Ne de olsa, bir alacaklının haklarının devri ile ilgili tüm gerekli açıklamaları içerir.

Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 382. maddesi: atama

Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun ilgili hükmünde, alacaklı haklarını diğer kişilere devretme prosedürü hakkında çok sayıda açıklama bulunmaktadır. Bu durumda, devralanın daha önce sözleşmeye dayalı ilişkiye katılmamış olduğu anlardan söz ediyoruz. Bununla birlikte, belirli koşullar nedeniyle, yeni bir alacaklı oldu. Bütün bu yönler, Sanatta açıklanmıştır. Medeni Kanun 382. 4 bölümden oluşmaktadır. Her biri kurumun uygulama prosedürü ve sonuçları hakkında açıklamalar içerir. Aynı zamanda, yasama yasasının yukarıda belirtilen normlarının borçlunun bazı haklarını içerdiğini de belirtmekte fayda var.

Transfer için zeminler

Herhangi bir yasal kurumun yalnızca belirli özelliklerle çalıştığı not edilmelidir. Bunlar bazlar. Yani, anlaşmanın uygulanması için, bazı faktörlere sahip olmalısınız. Ancak bu durumda talep hakkı geçişinin neyi temsil ettiğini bulmak gerekir. Kurum, borçlunun, belirli bir sözleşmeye dayanarak ortaya çıkan yükümlülüklerini asıl alacaklıya değil başka bir kişiye karşı yerine getirme yükümlülüğünü yerine getirmesini isteme fırsatının gerçeği olarak anlaşılmalıdır. Bu başvuruyu yapmanın kilit nedeni, borçlu ile alacaklı arasında doğrudan yapılan bir anlaşmadır. Aynı zamanda, hakların devri gerçeği de yasal olarak belirlenmiş bir forma sahiptir. Kural olarak, atama gereksinimin atanması ile yapılır. Ayrıca, anlaşmanın yasama gerekçesiyle gerçekleştirildiği zamanlar da vardır. Sanatın 2. paragrafına dikkat edilmelidir. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 382'si, borçlunun rızası veya anlaşmazlığına bakılmaksızın hakların atanması ihtimalinden bahseder.

Alacaklı haklarının devri için yasal sebepler

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bir anlaşmanın yasal sebeplerden kaynaklandığı birkaç an vardır. Bunlar şunları içerir:

  • evrensel arkaya;
  • Alacaklı hakkının mahkeme kararı ile çevirisi;
  • Talep haklarının devredilmesi, yükümlülüğün borçlu olmayan bir kefil tarafından kesin olarak yerine getirilmesi durumunda.

Tabii ki, yasama organı tarafından oluşturulan ve talep haklarının devrine temel teşkil eden başka anlar da var.

Hangi fırsatları verebilirsiniz?

Gönderilen Sanat Medeni Kanun'un 382 no'lu "Tsessiya", görevlendirilebilecek olan nesnenin ifadelerini sunmaz. Bu arada, hemen hemen her medeni hak devredilebilir. Bu durumda, istisnalar, belli bir kişinin kimliği ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan fırsatlardır. Örneğin, bir alacaklı nafaka, zarar tazminat vb. Gibi bir ilişkide yer değiştiremez.

Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 382. maddesi: koleksiyonerler ve görevdeki yerleri

Söz konusu hukuk devletinin hükümleri, icracıların pozisyonunu ve borç yükümlülüklerinin satışı gerçeğini düzenleyen anları ortaya koymaktadır. Ancak, bu konuda kesin bir özellik var. Örneğin, 382. maddenin 2. paragrafı, bir başlık sözleşmesinde tayin yasağının doğrudan belirlenmesinin, alacaklıların haklarının gelecekte geçersiz olacağının devredilmesini tanımanın temelini oluşturur. Bununla birlikte, aynı fıkra, bu düzenlemelerin iflas yasası veya icra takibi işlemlerinin normlarına uygun olarak borç yükümlülüğünün satışına engel teşkil etmediğini belirtir. Bu nedenle, mevcut talep sahiplerinin konumu, sunulan hukuk devletinde tamamen tanımlanmıştır.

Borçlular için uygun anlar

Öyleyse, Sanat. Yorumlarının daha önce sunulduğu Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 382'si, alacaklının iddialarının başkalarına devredilmesine ilişkin hükümleri de içermektedir. Aynı zamanda, sunulan normun 3. ve 4. kısımları, talep eden tarafın değiştirildiği ilişkilerin borçlusu için bazı fırsatlar sağlayan hükümler ortaya koymaktadır. Örneğin, yükümlülüğü olan bir konuya, atama gerçeği bildirilmelidir. Aksi takdirde, borçludan gelecek her türlü talep, asıl alacaklıdan önce yerine getirildiği takdirde kaldırılır. Yani, resmi bildirimden önce, yeni talepkar tarafla hiçbir şekilde işbirliği yapamayabilir.

Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 382'nci maddesinin 4 üncü bölümünde daha az önemli hükümler yoktur. İddia haklarının devri sonucu ortaya çıkarlarsa, yeni ve eski alacaklıların borçluya herhangi bir masrafı geri ödeme yükümlülüğü getirdiği belirtilen anlar vardır. Dolayısıyla, bu hükümler, borçlunun yasal statüsünü, tarafların eşitliği ilkesinin medeni hukukta işleyişini açıkça ortaya koyan açılardan önemli ölçüde genişletmektedir. Varlıkları çok olumlu bir faktördür. Sanayinin temel hükümlerinin ve Rusya Federasyonu'nun tüm yasal sisteminin etkinliğini gösterdiğinden beri.

Sonuç

Bu nedenle, kredi verenin haklarının başka bir kişiye devredilmesi için kilit gerekçeleri ve prosedürü belirledik. Bu enstitü, özgünlüğü ve göreceli kolaylığı nedeniyle modern medeni hukukta en popüler olanlardan biridir. Önemli olan, kullanım sürecinde insanların yeteneklerini kötüye kullanmaması gerektiğidir.

arrow