Editörün Seçimi

Medeni hukukun diğer hukuk dalları ile ilişkisi: açıklama, örnekler ve işlevler

Anonim

İnsanlar arasındaki etkileşim, sürekli düzenleme gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu tez, devletlerin henüz entegral yapılar olarak oluşmaya başladığı eski zamanlarda ortaya çıktı. Sonuç olarak, herhangi bir ülkenin görevinin gelecekte belirli hedeflere ulaşmak için toplumu birleştirmek ve koordine etmektir. Bu aktivite ancak sosyal ilişkilerin etkili bir düzenleyicisi varsa gerçekleştirilebilir. Bugünlerde haklısın.

Tüm yasal sistem, her biri belirli konular arasında ortaya çıkan homojen yasal ilişkileri etkileyen, farklı dallara ayrılmıştır. Özellikle Rusya Federasyonu'nu dikkate alırsak, ülkemizde çok sayıda sanayi var. En kapsamlı ve etkili olanlardan biri medenidir. Bu düzenleme alanı uzun bir oluşum geçmişine ve özel işlevsel görevlere sahiptir. Ayrıca, medeni hukuk diğer endüstrilerle de yakın çalışmaktadır. Medeni hukukun diğer halkla ilişkiler düzenlemesi alanları ile olan ilişkisi bilimsel toplulukta büyük ilgi çekmektedir. Bu nedenle, makalenin ilerleyen kısımlarında bu yönü detaylı olarak ele alıyoruz.

Medeniyet küresi kavramı

Medeni hukukun diğer hukuk dalları ile ilişkisini düşünmeden önce, belirtilen kategorinin özelliklerini açıklığa kavuşturmak gerekir. Pek çok yasal düzenleme alanı arasında medeni hukuk en çok göze çarpıyor, çünkü Rusya vatandaşlarının günlük yaşamlarıyla çok yakından bağlantılı. Doktrinal kavram medeni hukuku, mülkiyet dışı ilişkileri ve bunlarla ilgili tüm mülkiyet ilişkilerini yöneten bir dizi belirli yasal norm olarak nitelendirir. Endüstri hukuk sisteminin özel alanına aittir.

Endüstri tarihi

Eski Roma avukatları tarafından medeni kanunun yaratıldığına dikkat etmek gerekir. Büyük bir zaman diliminde endüstri her yönden modernize edildi ve onunla ilgili normlar kodlandı. Roma İmparatorluğu'nun barbarlar tarafından fethi ve devletin iki parçaya bölünmesi medeni hukukun tüm dünyaya yayılmasına neden oldu. Diğer yasal sistemlerin bir parçası olarak medeni hukuk da değiştirildi. Rusya'da da medeni hukuk onun uygulamasını buldu. Rusya İmparatorluğu'nun oluşumu döneminde devlet, ilişkilerin yükümlülüklerini koordine etmek için etkili bir mekanizmaya ihtiyaç duyuyordu. Bu, anladığımız gibi medeni hukuktu. O andan itibaren sanayinin hızlı gelişimi başlar.

Medeni hukukun nesne bileşimi

Sosyal ilişkilerin düzenlenmesi ile ilgili yasal bir kol kendi nesne yapısına sahiptir. Bu faktöre dayanarak, medeni hukukun diğer hukuk dalları ile olan ilişkisini tanımlamak mümkündür. Bu durumda, nesnenin endüstriye özel yasal ilişkilerin ortaya çıkmasının nedeni olduğu belirtilmelidir. Medeni hukukun nesne yapısı mevcut mevzuatta, yani Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 128. maddesinde yer almaktadır. Bu hükme göre, sunulan düzenleyici alandaki ilişkiler aşağıdaki konularda ortaya çıkabilir:

 • şeyler (taşınır, taşınmaz mallar, arazi, su nesneleri, sarf malzemeleri vb.);
 • mülkiyet hakları;
 • çeşitli işler ve hizmetler.

Günümüzde en belirgin amaçlardan biri, insanın entelektüel aktivitesinin sonuçlarıdır. Teoride, bir kategoriye fikri mülkiyet denir. Nesne yaratıcı, yazar, bilimsel ve diğer insan çalışmalarının özel bir sonucudur.

Hukuk hukukunun hukuki ilişkilerine gelince, eşitlik, irade özerkliği ve istisnasız tüm konuların bağımsızlığı üzerine kuruludur. Başka bir ifadeyle, sunulan düzenleme kapsamı çerçevesinde tarafların etkileşim süreci, tasarruf ilkesine dayanmaktadır.

Endüstrinin hukuk sistemindeki rolü

Medeni hukuk, yalnızca belirli ilişkilerin düzenlenmesi bağlamında değil, aynı zamanda Rusya Federasyonu’nun tüm yasal yapısı çerçevesinde de büyük önem taşımaktadır. Bu durumda, medeni hukuk ve diğer alanlar arasındaki benzersiz bir ilişkiden bahsediyoruz. Medeni hukukun diğer hukuk dalları ile olan ilişkisi uzun zamandır alimler tarafından tartışılmaktadır. Sistemin özel bir unsuruna ait olan sanayi arasındaki etkileşimin çok fazla olması engellendi. Ancak, her türlü yasal ilişkilerin gelişiminin hızlı dinamikleri nedeniyle, medeni hukukun diğer hukuk dallarına oranı inkar etmenin bir anlamı yoktur. Bu durumda, mantıklı bir soru ortaya çıkıyor: "Modern medeniyet hangi özel alanlarla etkileşime giriyor?" Bu konuda birçok görüş vardır, ancak sayısız teoride bile en klasik ifadeyi tanımlayabilirsiniz. Buna göre, medeni hukuk aşağıdaki sektörlerle ilgilidir, yani:

 • aile ve iş;
 • finansal;
 • yönetimi;
 • iş.

Etkileşim ilkelerini ve özünü anlamak için, sunulan her bir bloğu ayrı ayrı düşünmek gerekir.

Sivilcenin emek ve aile hukukuna oranı

Bilim adamları, uzun yıllardır aile yönetmelik endüstrisinin bağımsızlığı hakkında tartışmışlardır. Pek çok ilerici görüşün aksine, kendi yasama tabanına sahip olmasına rağmen, medeni hukukun bir parçasıdır. Bu eğilim Antik Roma zamanından kaynaklanmaktadır. O zamanların medeni yasasında aile ve medeni dallar birbirinden ayrılamazdı. Mesele, sivil alanın, her bir konunun özerkliği, onurunun onuru, saygınlığı, itibarı, vb. İle ilgili hükümleri oluşturmasıdır. Birçok açıdan temsil edilen kurumlar, aile hukukuna geçti. Ek olarak, bu endüstri, medeni hukuktan gelen ilişkilerin düzenlenmesi sürecinde devletin asgari müdahale ilkesine dayanmaktadır.

İş endüstrisi bir şekilde medeniyete benzer. Ancak, partilerin özerklik ve eşitlik ilkesi iş hukukunda ihlal edilmektedir. Mevcut mevzuat, doğrudan işveren için çok sayıda öncelikli hüküm belirlemektedir. Ancak medeni hukuk, birçok insanın bağımsızlığını belirli bir nitelikteki ilişkide savunmasına yardımcı olur.

Medeni hukukun idari ve mali hukukla oranı

Rusya'nın yasal sistemi iki bölüme ayrılmıştır: kamu ve özel. İdare ve mali hukuk birinci öğeye, medeni hukuk ise ikinciye aittir. Temsil edilen sektörlerin oranının aslında imkansız olduğu anlaşılıyor. Ancak, idare hukuku sivil konu ile ilişkilidir. Ne de olsa, ilk endüstri bağlayıcı konularla çeşitli konular arasındaki ilişkileri koordine ediyor.

Bu tür bir emir hükmünde kararname, az miktarda bulundukları medeni kanunda bulunabilir. Finans endüstrisi ile olan ilişkilere gelince, medeni kanunun devlet fonlarının dağıtımı temelinde ortaya çıkan ilişkiler için geçerli olmadığı Medeni Kanunun 2 maddesi ile sınırlıdır. Bununla birlikte, kamu parasının örneğin bir tür taahhüt işinin bir parçası haline geldiği durumlarda, yasal sistemin özel bir unsuru mevcut olabilir.

Ticaret ve medeni hukuk

Tartışmalı bir diğer nokta ise iş sektörünün ve medeni kanunun oranı. Her iki düzenleme alanı da hukuk sisteminin özel bir unsuruyla ilgilidir. Dahası, medeni hukukta girişimciliğin temellerinin bağımsız ve spesifik bir faaliyet olduğu ortaya çıkmıştır. Daha sonra, ekonomik sektör kendi konusu, yöntemi ve ilkelerinin ortaya çıkması nedeniyle medeni hukuktan ayrıldı. Tabii ki, bu bölüm girişimcilik alanındaki ilişkilerin önemli gelişiminden de etkilenmiştir.

Medeni usul hukuku kavramı. fonksiyonlar

Medeni hukukun özelliklerinin, sunulan alan çerçevesinde ortaya çıkan belirli uyuşmazlıkların çözümünde mahkemenin büyük bir rol oynadığı belirtilmelidir. Bu gerçek medeni usul hukukunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu endüstri, mahkemeler ve diğer taraflar arasındaki işlemleri takibatla düzenleyen bir dizi yasal normdur. Sivil sürecin temel işlevleri, aşağıdakileri içerir:

 • adalet sürecini kolaylaştırmak;
 • sivil konularda silahların eşitliğini sağlamak;
 • Tarafların ve mahkemelerin temel haklarının düzenleyici düzeyde birleştirilmesi.

Medeni usul hukukunun diğer sektörlerle ilişkisi

Mevcut tüm yasal düzenleme alanları birbiriyle etkileşime girer. Buradan medeni usulün oranını diğer hukuk dallarıyla ayırt etmek mümkündür. Süreç en çok aşağıdaki endüstrilerle etkileşime giriyor:

 • medeni hukuk;
 • ekonomik usul kanunu;
 • aile küresi.

JES'in diğer hukuk dallarına oranı, belirli ihtilafların hukuki işlem sırasına göre değerlendirilme olasılığı temelinde yapılmaktadır.

Sonuç

Bu yüzden, medeni hukuk kavramını, düzenleme alanının diğer sektörleriyle etkileşimi ve diğer özelliklerini düşündük. Medeni kanunun bugün yeni bir reform turu aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle, bize bilinen medeni hukuk kurumlarının tam bir dönüşümü yakında mümkündür.

arrow